Saistību atruna

Ņem droši! portāls apkopo saites uz legālā satura mājaslapām.

Patentu valde dara visu iespējamo, lai Ņem droši! būtu iekļauta visjaunākā informācija un portāls darbotos bez problēmām.

Tomēr tā neuzņemas atbildību un to nevar uzskatīt par atbildīgu, ja tehnisku problēmu dēļ portālā Ņem droši! ievietotās saites kādu laiku nav pieejamas, vai par jebkādu sniegtās informācijas nepilnīgumu vai neprecizitāti.

Informāciju legālā satura mājaslapās ievieto attiecīgais digitālā satura pakalpojumu sniedzējs. Patentu valde nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas par legālā satura mājaslapās ietvertās informācijas, produktu vai pakalpojumu pilnīgumu, precizitāti, ticamību, piemērotību vai pieejamību. Ņem droši! ievietotās saites uz legālā satura mājaslapām nav ieteikums vai atbalsts šīm legālā satura mājaslapām. Nevienā no gadījumiem Patentu valde ne tieši, ne netieši neatbild par kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties saistībā ar kādā no mājaslapām pieejamo saturu, precēm vai pakalpojumiem.

Atbildības atruna

Izmantojot jebkuru šajā portālā atrodamo informāciju, Jūs piekrītat turpmāk norādītajam.

BEZ GARANTIJAS: šīs mājaslapas informācija tiek sniegta „tāda, kā ir”, neko negarantējot. Netiek sniegtas nekādas tiešas vai netiešas garantijas, piemēram, netiešas garantijas par tirgus prasībām atbilstošu kvalitāti vai piemērotību noteiktam mērķim, attiecībā uz šajā portālā ievietoto informāciju vai šīs informācijas lietošanu. Patentu valde nesniedz nekādus apliecinājumus un neattiecina nekādas garantijas uz portālā ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pieejamību.

SAISTĪBU ATRUNA: Patentu valde nekādā gadījumā NEVAR TIKT SAUKTA PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKURIEM ZAUDĒJUMIEM, un tā neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas personai radies portālā Ņem droši! ietvertās informācijas vai satura lietošanas vai nepareizas lietošanas dēļ. Patentu valde neuzņemas NEKĀDU ATBILDĪBU par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šajā mājaslapā ietvertās informācijas vai satura lietošanas, nepareizas lietošanas, nepieejamības vai paļaušanās uz šādu informāciju vai saturu rezultātā.

LIETOŠANA IR KATRA PAŠA ATBILDĪBA: šī mājaslapa ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem; ja izmantojat, pielāgojat vai nepareizi izmantojat šajā mājaslapā ietverto informāciju vai saturu, par to atbildība ir jāuzņemas Jums. Izmantojot portālu, Jūs apzināties, ka šajā portālā sniegtā informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrītat, ka Patentu valde nevar būt atbildīga, arī finansiāli, par jebkādu kaitējumu, kas Jums vai jebkurai trešajai personai radīts tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepareizi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama.